Kokius gebėjimus ugdome?

Harvardo universiteto profesorius dr. Tony Wagner išskiria 7 svarbiausius gebėjimus sėkmei pasiekti ateities pasaulyje:

 • Kritinį mąstymą ir problemų sprendimą;
 • Bendradarbiavimą ir lyderystę;
 • Judrumą ir prisitaikymą;
 • Iniciatyvumą ir verslumą;
 • Efektyvią žodinę ir rašytinę komunikaciją;
 • Informacijos paiešką ir analizę;
 • Žingeidumą ir kūrybingumą.

Šiuos gebėjimus laikome itin svarbiais ir ugdymo filosofiją formuojame jų pagrindu.

Privatus darželis Klaipėda

Kaip ugdome?

Vaikas – ugdymo centras. Į kiekvieną problemą, faktą, reiškinį žvelgiame iš vaiko pozicijų, jo akimis, remdamiesi jo patirtimi. Vaikų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai. Todėl ugdymo turinys turi būti integralus ir atitikti šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos ypatybes.

Akademiniai gebėjimai – prioritetinė ugdymo sritis. Jie ugdomi atskleidžiant individualius vaiko gebėjimus ir padedant jam siekti savo aukščiausių ugdymosi rezultatų. Mokymosi programa skirta pagrindinėms akademinio mokymosi sritims – metematikai, skaitymui, rašymui, moksliškam pasaulio pažinimui ir užsienio kalbos mokymuisi.  Kiekvienam vaikui yra svarbios sąsajos su realiu gyvenimu, ugdymo kontekstualumas. Mokome to, kas vaikui yra reikšminga, kiekvieną temą vaikui pateikiant aktualiai ir prasmingai. Siekiame ugdyti vaiko kūrybiškumą ir mokėjimą išreikšti save tobulinant įgūdžius, naudojant įvairias medijas – meną, muziką, literatūrą, šokį bei teatrą. Ugdymą organizuojame kaip vieningą sistemą apjungiant temas, projektus ir tarpdalykines iniciatyvas.

Integraliai ugdome vaiko mąstymo galias, jo kalbinę, vaizdinę, vaidybinę raišką, estetinę nuovoką, sveikos gyvensenos įgūdžius.

Kaip organizuojame vaikų ugdymą?

 • Mokykla atidaroma 7.30 val. Pamokėlės prasideda 9 valandą. Vaikai iki pirmos pamokėlės bendrauja su bendraamžiais, dalyvauja Ryto mankštoje,  žaidžia, konstruoja bei užsiima kita kūrybine veikla.
 • Kiekvieną dieną iki 14 val. organizuojamos 5 pamokėlės, kurių veikla integruota pagal temas, vykdomus edukacinius projektus. Vaikai mokomi skaitymo ir rašymo pradmenų, matematikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, vyksta technologijų, šachmatų, dailės, muzikos, šokių užsiėmimai, teatro pamokėlės. Mokykloje organizuojamos specializuotos korekcinės mankštos, kūno kultūros užsiėmimai.
 • Nuo 14.00 val. iki 17.00 val. vyksta  popamokinė  meninė, inžinerinė, sportinė veikla pagal vaikų poreikius. Taip pat organizuojamos sveiką gyvenseną ugdančios veiklos, aktyvi pažintinė ir žaidybinė veikla lauke.
 • Nuo 17.00 val. iki 18.00 val. mokykloje veikia budinti grupė, kurioje vaikai  užsiima įvairia veikla pagal poreikius.
 • 2 kartus per mėnesį klasės mokytoja organizuoja temines išvykas, ekskursijas, kurių metu vaikai pagilina, pritaiko jau turimas žinias, užtvirtina tai, kas išmokta, ugdo vaikų socialines emocines kompetencijas, skatina jų saviraišką.
 • 1-2 kartus per mėnesį vaikai dalyvauja bendruose mokyklos  edukaciniuose  projektuose.
 • Socialinio emocinio ugdymo programa  yra integruota į visą ugdymo procesą.

Kokie vaikų pedagogai ir specialistai dirba priešmokyklinio ugdymo klasėje?

 • Priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja (moko skaityti, rašyti, skaičiuoti, veda technologijų, pasaulio pažinimo, kūno kultūros pamokėles), pailgintos grupės auklėtoja, pedagogė asistentė ( pagal poreikį)
 • Mokytojai specialistai – anglų k., dailės, šachmatų, šokio, sporto, muzikos, teatro, sveikatos ugdymo
 • Pagalbos vaikui specialistai – psichologė, logopedė, kineziterapeutė, sveikatos specialistė.

Kaip licėjuje organizuojame priešmokyklinių klasių vaikų ugdymą moksleivių atostogų metu?

 • Visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d.  iki gegužės 31 d.) moksleivių atostogų metu  licėjuje pamokėlės nevyksta, tačiau  vaikams  organizuojamas  įdomus, žaismingas laisvalaikis.  Moksleivių atostogų metu mokyklos darbo laikas toks pat, kaip ir vykstant pamokoms.
 • Vasaros atostogų metu už papildomą mokestį mokykloje organizuojama  VAIKŲ  ANGLŲ KALBOS IR KŪRYBIŠKUMO vasaros stovykla, kurios metu realizuojamos socialinio ir emocinio ugdymo bei sveikatos ugdymo programos.