Sveikatos specialistė

Mokyklų visuomenės sveikatos specialisto tikslas padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

 1. užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
 4. suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

Mokinių gerovės ir sveikatos stebėsena

 1. renka mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pristato artimiausiame mokyklos darbuotojų susirinkime;
 2. informuoja raštu mokyklos vadovą  apie nepasitikrinusius sveikatos vaikus;
 3. teikia informaciją mokyklos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl mokinio sveikatos, maitinimo ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 4. vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus mokyklos vadovui, mokinių tėvams;
 5. registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 6. analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją mokyklos vadovui;
 7. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, įstaigos vadovams;
 8. epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir sergamumą bei pateikia informaciją mokyklos vadovui.

Sveikatos stiprinimas

 1. kaupia ir sistemina metodinę informaciją mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 2. teikia informaciją mokyklos bendruomenei ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo klausimais;
  3. teikia pagalbą (konsultacijas, informacijos paieškos, informacijos apdorojimo ir pateikimo) mokyklos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 3. konsultuoja mokyklos darbuotojus, mokinio tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) mokinio sveikatos stiprinimo klausimais;
 4. konsultuoja mokinių, užsikrėtusių helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus);
 5. moko mokinius ir tėvus (ar teisėtus mokinio atstovus) vaikų higienos įgūdžių ir analizuoja jų pokytį;
 6. organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams, jų tėvams ir darbuotojams sveikatos stiprinimo klausimais;
 7. organizuoja užsiėmimus mokinių tėvams vaikų sveikatos stiprinimo temomis.

Sveikatos sauga

 1. vertina mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir teikia pasiūlymų darbuotojams bei informuoja mokyklos vadovą;
 2. pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;
 3. konsultuoja darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą;
 4. informuoja mokyklos vadovą apie nustatytas maisto gaminimo neatitiktis, teikia pasiūlymus vaikų maitinimo klausimais. Atlieka pažeidimų pašalinimo kontrolę;
 5. esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones mokykloje;
 6. įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša mokyklos vadovui ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai.